Letné tábory 2023 – Nyári táborok 2023

Web stránku vytvorila spoločnosť nevilleweb s.r.o.

[metaslider id=31]

Identifikácia školského zariadenia

Názov :  Centrum voľného času – Szabadidőközpont

Sídlo :  Mostová 2, Kolárovo

Právna forma: rozpočtová organizácia zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kolárovo

IČO: 42335281

Mobil: 0917 425 011

Činnosť centra voľného času je:

pravidelná – v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kluby, kurzy)
príležitostná – predmetové olympiády, vedomostné súťaže, okresné, regionálne,   krajské
aj celoslovenské súťaže žiakov ZŠ, SŠ, exkurzie, prehliadky, prednášky,   besedy a iné
spontánna – relaxačné a rekreačné činnosti
prázdninová – prímestské tábory, zahraničné tábory, odborné sústredenia, krátkodobé     aktivity pre deti a mládež

 Významnou úlohou CVČ je prispievať:

k utváraniu charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu            života mladého človeka

ku kvalitnej profesionálnej príprave detí a mládeže

k rozvoju záujmov, schopností, tvorivosti a nadania mladých ľudí

k produktívnemu využívaniu voľného času, k vytváraniu podmienok pre aktívny oddych detí    a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických síl, rekreáciu, ale aj pre ich sebavzdelávanie a         sebavýchovu.

Vízia Centra voľného času

Centrum voľného času má poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase:

a) školám a školským zariadeniam,

b) občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti,

c) ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.

Zo systémového hľadiska predpokladá zmeny v niekoľkých oblastiach:

ü  zmeniť filozofiu výchovy a vzdelávania

ü  zmeniť metódy výchovy

Výchova človeka uvedomujúceho si zodpovednosť za svoje zdravie a za prostredie, v ktorom žije a k aktívnej účasti pri riešení ekologických problémov v najbližšom okolí.

Prioritou nášho centra voľného času má byť vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, tolerancie a národnej hrdosti, pripraviť človeka schopného sebamotivácie, k celoživotnému vzdelávaniu, človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, správať sa asertívne a empaticky.

Ako by mal náš centrum voľného času vyzerať? Umožniť deťom a mládeži získať veku primerané kľúčové spôsobilosti, kompetencie, základné vedomosti a znalosti, povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, ktoré budú rozvíjať a využívať vo svojom živote, nadobudnúť potrebu vlastnej aktivity, tvorivosti a pestovať o budenie vnútornej snahy a záujmu o celoživotné vzdelávanie. Utvárať podmienky na rozvíjanie, zdokonaľovanie schopností a praktických zručností. Podieľať sa na formovaní nielen talentov, ale aj širokej cieľovej skupiny. Poskytnúť služby, ktoré vytvárajú zázemie pre kvalitné a užitočné využívanie voľného času.

Chceme byť školským zariadením, do ktorého chodia deti radi!

Hodnoty CVČ

ü  Jedinečnosť:  rešpektovať osobnosti jednotlivca, rôznorodosti, tolerancia a porozumenie

ü  Úcta: k sebe, iným ľuďom i k prírode. Znášať a tolerovať rovnaké príležitosti, rôzne názory a presvedčenia. Vytvárať kultúru vzťahov postavenú na vzájomnej tolerancii, spolupráci a otvorenej komunikácii.

ü  Sloboda: slobodné rozhodovanie pri zachovaní práv iných. Spoločná práca dvoch a viacerých osôb vo výchovno-vzdelávacom procese, spoločnou účasťou všetkých zainteresovaných vo výchovno-vzdelávacom procese. Pedagógmi a rodičmi podaná ruka pomoci deťom a mládeži. Prehlbovať spoluprácu rodiny a centra voľného času a tak posilniť vzájomné vzťahy.

ü  Zodpovednosť: za svoje konanie, vzdelávanie. Byť zodpovedným za svoje činy a vedomie o následkoch konania, mať pocit z dobre vykonanej práce. Pracovať na vlastnú zodpovednosť, nesnažiť sa zbaviť zodpovednosti za nevykonanú prácu a povinností, a nezvaľovať zodpovednosť na niekoho iného.

V dnešnej dobe je nevyhnutné snažiť sa motivovať deti a mládež učiť sa, poskytnúť im kvalitné vzdelávanie a kvalitné užívanie voľného času.

Motivácia by mala podporovať túžby dieťaťa po poznaní!

Stanovené ciele

Kvalita a úroveň činnosti CVČ je mierou dokonalosti a spokojnosti detí i rodičov. Preto je dôležité rešpektovať požiadavky a očakávania záujemcov – detí, rodičov, verejnosti… Z toho hľadiska je možné kvalitu CVČ neustále zvyšovať bez ohľadu na jej aktuálnu úroveň.

Vzhľadom na doterajšie dosiahnuté výsledky v činnosti CVČ je významnou úlohou CVČ plánovanými aktivitami prispievať:

k utváraniu charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu života mladého človeka

ku kvalitnej profesionálnej príprave detí a mládeže

k rozvoju záujmov, schopností, tvorivosti a nadania mladých ľudí

k produktívnemu využívaniu voľného času, k vytváraniu podmienok pre aktívny oddych detí a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických síl, rekreáciu, ale aj pre ich sebavzdelávanie a sebavýchovu.

Centrum predpokladá rozvinutie svojich aktivít tak, aby sa stalo:

centrom organizovania a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej,  záujmovej,  rekreačnej a  športovej činnosti

zariadením, ktoré v spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy, ďalšími štátnymi   aj   neštátnymi inštitúciami bude vytvárať dobré podmienky pre deti a mládež

inštitúciou zhromažďujúcou základné informácie z oblastí voľného času, primárnej  prevencie  závislostí, spolupráce, vzdelávania a vytvárajúcou informačnú databázu pre  deti a   mládež,   občianske združenia a pod.