Letné tábory 2023 – Nyári táborok 2023

Web stránku vytvorila spoločnosť nevilleweb s.r.o.

SLUŽBY

Zameranie pravidelnej záujmovej činnosti:

technická tvorivosť
futbal pre najmenších
vodná turistika
moderné tance
plávanie
bedminton
tenis
gymnastika
brušný tanec
hokejbal
basketbal
stolný tenis
rybársky krúžok
ľudový tanec
tvorivé dielne
regionálne zvyky, tradície mesta
filmový klub
divadelný krúžok
fitnes pre najmenších

Predpokladaná príležitostná činnosť:

 zameraná na všetky cieľové skupiny do 30 rokov, ale aj na spoluprácu s  rodinou
organizovanie olympiád, súťaží podľa POP na príslušný školský rok (práca s talentovanými deťmi a mládežou)
výlety, exkurzie
 besedy, semináre na pútavé témy
návštevy divadelných predstavení
organizovanie výtvarných výstav, prehliadok ZUČ
organizovanie odborných podujatí pre pedagógov škôl
projektová práca na primárnej prevencii drogovej závislosti a iných sociálno –   patologických javov
turistické a rekreačné aktivity
organizovanie pútavých a zábavných rekreačných táborov počas zimných, jarných i  letných prázdnin
a iné formy pri príležitosti významných dní v kalendárnom roku